regulært tetraeder af 1. art

Frysetunnel-udrustning

Om Svejlund Automation

Enkeltmandsejet virksomhed

CVR-nr. 21364746

Akademiingeniør Steen Jensen

Der påtages elektroingeniør- opgaver såsom:


  Styringsrådgivning

  Diagram-tegning

  Logik-skemaer

  PLC-programmering

  Panel-programmering

  Dokumentation

Om Edition Steen

Forlagsvirksomhed underlagt Svejlund Automation.

Der udgives udelukkende egne manuskripter.

Regulært

dodekaeder af 3. art

Forlags-baggrund

Intentionen er - med baggrund i 2 forskellige uddannelser - at udgive ting der fortæller om tværfaglige sammenhænge mellem matematik, fysik, kunst, dekoration, musik m.m. Disse sammenhænge har alle dage været til stede; men ikke desto mindre er der hyppigt ringe forståelse mellem fx humanistisk og eksakt videnskab, og forståelsen er i hvert fald givet betydelig ringere i moderne tid end den var i fx antikken, hvor man vel knap nok foretog denne skelnen.

Udgivelserne er tænkt som et bidrag til at bedre denne forståelse.

Desuden er intentionen at udgive debat-bøger.

Kommentar

Jeg har ikke kompositoriske evner, så der vil ikke blive udgivet egen musik i forlagets regi.

Ved organisteksamen er der dog en teori-opgave i at skrive en Bach-fuga, så min eksamensfuga kan høres ved at klikke på dette clipart-billede til højre:

Om toneintervaller

Data e-bog

Baggrund

Mange musikere har en forkert opfattelse af forskellene mellem de rene og de ligesvævende toneintervaller. Der gøres rede for fysikken og matematikken bag disse forskelle, og det indebærer at man er nødt til at komme ind på logaritmer (i denne sammenhæng 2-tals-logaritme).

Data trykt udgave

Bogen foreligger på dansk, tysk og engelsk:  

 Om toneintervaller.

      ISBN  978-87-987798-2-7

 Über Tonintervalle.

      ISBN  978-87-987798-3-4

 About Tone-intervals.

      ISBN  978-87-987798-4-1

Bøgerne/hæfterne er i A5-format.

Den danske udgave kan købes gennem boghandleren.

Den tyske og engelske udgave kan kun købes direkte gennem forlaget.

Titel og ISBN-nr.: Om toneintervaller.   ISBN 978-87-996405-2-2

e-bogen er i PDF-format, den kan købes gennem Saxo:

Kommentar

Det trykte hæfte udkom marts 1999.

Hæftet udkom som e-bog oktober 2013.

Et par resultater og citater fra bogen:

Link til reklame-poster

12 rene kvinter oven på hinanden giver mindre end 1/8 tone mere end 7 oktaver.

3 rene dur-tertser oven på hinanden giver mere end 1/6 tone mindre end 1 oktav.

4 rene mol-tertser oven på hinanden giver mere end 1/4 tone mere end 1 oktav.

"Var terts-naturtonerne ligesvævende ville 4 rene mol-tertser og 3 rene dur-tertser ramme hinanden i oktaven; men de rammer så meget henholdsvis over og under oktaven, at der er mere end en halv tone imellem dem."

"I dag er det normalt at spille dur-tertsen større end den ligesvævende dur-terts og mol-tertsen mindre end den ligesvævende mol-terts og det både i gammel og nyere musik." ... "Fysisk set bliver det mere falsk ved det; men sådan er traditionen i dag og har formodentlig været det fra kort efter romantikken begyndte. For man skal være opmærksom på at man næppe spillede sådan i renæssancen og barokken, da man dengang - så vidt vides - foretrak renere tertser fremfor renere kvinter."

Hæftets konklusion:

"Det primære krav til musik må altid være at den fremføres musikalsk overbevisende, og det har musikere naturligvis til alle tider været i stand til uanset hvilken intonationstradition de har fulgt; men hvis man vitterlig foretrak renere tertser fremfor renere kvinter i renæssancen og barokken, skal vi være os bevidste, at dagens intonationspraksis

for det første betyder at en nyere romantisk intonationspraksis/tradition har fået en historisk ukorrekt tilbagevirkning på udførelse af renæssance- og barokmusik,

for det andet er blevet så fastgroet at den for mange er blevet til noget man efterstræber netop fordi man - fejlagtigt - mener man derved spiller renere, og

for det tredje rejser spørgsmålet om noget af renæssance- og barokmusikkens ferskhed går tabt ved denne intonationspraksis?"

De regulære polyedre

Forside-billederne er egne digitalfotos

Kommentar

Arkene udkom september 2004.

Baggrund

De regulære polyedre er eksempler på matematik med høj dekorativ værdi uden at være kunst, og de gør sig fortræffeligt som fx mobiler og juletræspynt (nogle af polyedrene af højere art kaldes direkte stjerne-polyedre).

De 5 regulære polyedre af 1. art er kendt siden antikken, mens de 4 regulære polyedre af højere art er fundet/beskrevet af henholdsvis Kepler og Poinsot.

Data

Udgivelsen består af klippe/klistre-ark med ovennævnte 9 polyedre + 2 kuriosa/afarter.

Der medfølger et hæfte der fortæller lidt om polyedrenes teori og historiske baggrund.

Regulære polyedre, De. Klippe/klistre-ark

   ISBN  978-87-987798-5-8

Udgivelsen er i A3-format samlet i en svejst

plasticpose.

Den kan købes gennem boghandleren.

Udover polyedrenes pudsige forløb i matematikkens historie og deres dekorative værdi, er de også interessante ved at adskillige af dem er gennemsyrede af 'det gyldne snit', som kulturelt har haft stor betydning siden antikken i arkitektur, billed- og skulptur-kunst, musik m.m.m.

Det gyldne snit er det snit, der deler et liniestykke således, at det lille stykke forholder sig til det store, ligesom det store forholder sig til hele stykket.

Jeg er senere blevet gjort opmærksom på, at jeg burde have anvist nogle litteraturhenvisninger vedrørende termen 'art'-betegnelse af et polyeder. Dén kritik er bestemt korrekt, så den tager jeg til mig. Jeg har termen fra nedenstående bog, som jeg fandt og lånte på Statsbiblioteket i Århus en del år før jeg udgav arkene.

Abhandlungen über die regelmässigen Sternkörper

Abhandlungen von

L. Poinsot (1809), A.L. Cauchy (1811), J. Bertrand (1858), A. Cayley (1859)

Übersetzt und herausgegeben von

Robert Haussner

Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann. 1906

Det der inspirerede mig til at lave arkene, er nogle meget smukke skyggetegninger sidst i bogen af de 4 polyedre af højere art; men jeg fik jo først taget mig sammen til at lave arkene, da der begyndte at komme PC-tegneprogrammer som lettede tegnearbejdet.

Hvor står ingeniøren?

Data trykt udgave

Baggrund

Intentionen med hæftet er:

1) at fortælle om egne holdninger, oplevelser og erfaringer i forbindelse med samarbejde - læs mangel på samme - mellem ingeniører/teknikere i almindelighed og mellem maskin- og elektro-ingeniører i særdeleshed.

2) at kommentere karakteristiske uheldige attituder i atomkraft-debatten som de giver sig udslag i læserbrevsdebatten i ugemagasinet Ingeniøren, og at give et bud på hvorfor atomkraft-tilhængerne tabte debatten, for det har de ikke selv forstået.

samt sluttelig

3) at fabulere lidt over 'tekniker/ingeniør og samfund'.

Hovedtanken er, at hvis ingeniøren kun vurderer alt snævert teknisk, kan han godt være en glimrende tekniker; men han er en dårlig ingeniør.

Titel og ISBN-nr: Hvor står ingeniøren?    ISBN  978-87-987798-6-5

Hæftet er i A5-format. Det kan købes gennem boghandleren.

Data e-bog

Titel og ISBN-nr: Hvor står ingeniøren?     ISBN 978-87-996405-1-5

e-bogen er i PDF-format, den kan købes gennem Saxo:

Kommentar

Det trykte hæfte udkom november 2006.

Hæftet udkom som e-bog oktober 2013.

Ad 1) ovenfor:

Jeg har jævnligt oplevet maskiningeniører reagere, som om de har holdningen, at de kan bruge deres maskintekniske intuition til at vurdere elektrotekniske aspekter, og jeg har direkte hørt en maskiningeniør sige: ’det jeg mener jeg kan selv på el-området, vil jeg også lave selv’.

Det groteske i holdningen kommer tydeligt frem, hvis man forestiller sig en elektroingeniør med den tilsvarende holdning ’det jeg mener jeg kan selv på maskin-området, vil jeg også lave selv’, for så må konsekvensen jo være at begge på det høje tekniske niveau skal projektere inden for deres eget fag, og på det lave tekniske niveau skal projektere inden for kollegaens fag.

Den arbejdsdeling mener jeg, jeg med sindsro kan tillade mig at kalde galoperende vanvid.

Jeg kommer med eksempler på, hvordan ovenstående holdning forringer samarbejdet mellem maskiningeniører og elektroingeniører, og - i tilfælde af at elektroingeniøren er underleverandør til maskiningeniøren - direkte forringer elektroingeniørens produktivitet.

Ad 2) ovenfor:

Det har altid generet mig, at atomkraft-tilhængere blandt ingeniører er så fastlåste i en teknisk rigoristisk holdning til atomkraft, for ja eller nej til atomkraft er ikke kun et teknisk spørgsmål, det er også et politisk spørgsmål.

I relation til det er atomkraft-debatten i ugemagasinet Ingeniøren - hvor den blusser op med jævne mellemrum - chokerende at følge, for tilsyneladende er særdeles mange af bladets læsere (altså ingeniører) netop låst fast i deres teknisk rigoristiske holdning til atomkraft.

Ad 3) ovenfor:

Også ingeniører er nødt til at forholde sig til det samfund de lever i, og så er det ikke godt nok kun at betragte teknik snævert teknisk, for jo større et anlægsarbejde er, jo mere skal det også vurderes samfundsmæssigt og dermed politisk. Kan en ingeniør ikke acceptere dét, kan han godt være en glimrende tekniker; men han er en dårlig ingeniør.

At komme fra en søfartsnation

Forsiden viser et gammelt Tønder-segl

Baggrund

Bogen beskriver min tilgang til ’det at sejle’ ved at fortælle om Tønder havn, om oplevelser som messeopvarter i ØK, som lystsejler, som ingeniør på trawlerture og andre rejser, som turist på ture til Grønland, USA, Østersøen, vadehavet både syd og nord for grænsen samt om oplevelser af havpattedyr.


Bogen er rigt illustreret. Til sidst er anført et billedregister, en mini ord- & fakta-liste samt en liste med diverse links, så man selv kan søge på nettet og ’gå på opdagelse’ i emner der fortælles om i bogen.

Til allersidst har jeg tilladt mig at reklamere lidt for de ovenstående udgivelser.

Data trykt udgave

Titel og ISBN-nr.:

At komme fra en søfartsnation

     ISBN 978-87-987798-7-2 

Bogen er i A5-format - paperback, 96 sider.

Den kan købes gennem boghandleren.

Link til reklame-poster

Data e-bog

Titel og ISBN-nr.: At komme fra en søfartsnation. ISBN 978-87-987798-9-6

e-bogen er i PDF-format, den kan købes gennem Saxo:

PDF-formatet er valgt p.gr.a. de mange illustrationer med ledsagetekster.

I andre formater vil illustrationerne og ledsageteksterne ikke være låst i forhold til hinanden.

I e-bogen forefindes de originale farve-fotos som sådanne.

Nedenstående rettelser er gennemført i e-bogen.

Kommentarer, fejl og rettelser

Bogen udkom i trykt udgave september 2010.

Bogen udkom som e-bog januar 2013.

Et par fejl blev opdaget efter bogen var gået i trykken, men før udgivelsesdagen:

(rettelserne er gennemført i e-bogen)

Side 18. 'Skibbroen/byen holder fast dog ...' er da ikke ukorrekt dansk; men en mere mundret formulering er 'Skibbroen/byen holder dog fast ...'

Side 46. Lige efter bogen var gået i trykken, blev jeg gjort opmærksom på, at arbejdsulykker på skibe ikke varetages af Sø- & Handelsretten, men af Arbejdsretten. Det gælder også skibsforlis.

Så '... søforhør i Sø- & Handelsretten ...' skal ændres til '... søforhør ...'

Side 75. Det hedder naturligvis både-og og enten-eller, så '... det kan både være højre eller ...' skal ændres til '... det er normalt enten højre eller ...', og senere 'På dette gamle kranium er begge...' skal ændres til 'Men på dette gamle kranium er derimod begge ...'

Side 82. En mere alvorlig trykfejl har indsneget sig hér, idet der mangler et s i Uro-indianerne.

Det hedder Uros-indianerne.

Side 87. Kierferbeine vil jeg bibeholde, fordi det var det jeg sagde, og guiden forstod det.

I dag tror jeg, at det mest korrekte for kæbeben på tysk vistnok er Kinnlade.

Metodelære for lægfolk

Forsiden viser et regulært

ikosaeder af 7. art

Data trykt udgave

Baggrund

I bogen gennemgås grundlæggende metodelæreregler, såsom distinktioner, det komparative kneb, beskrivelse - forklaring - domfældelse, sandhedstabeller samt gradsforskel >< artsforskel.

Desuden diskuteres samfundsforhold som racisme, kultur-påvirkning og -udvikling.

Retorik berøres flygtigt.

I dag er det muligt at tage diverse privatkurser i psykologi. Disse kurser kritiseres for deres vulgær-psykologiske definitioner af centrale begreber i psykologien som neuroser og en forsvarsmekanisme som projektion. Desuden kritiseres de for deres 'opfindelse' af ordet og svindelbegrebet kontaktfuldhed.

Til sidst diskuteres - på grundlag af egne oplevelser - den omsiggribende tendens til at kræve undskyldninger fra andre for forrige generationers synder.

Til allersidst har jeg tilladt mig at reklamere lidt for de ovenstående udgivelser.

Link til reklame-poster

Titel og ISBN-nr.: Metodelære for lægfolk. ISBN 978-87-987798-8-9

 

Bogen er i A5-format - paperback, 112 sider. Den kan købes gennem boghandleren.

Data e-bog

Titel og ISBN-nr.: Metodelære for lægfolk. ISBN 978-87-996405-0-8

e-bogen er identisk med den trykte udgave.

e-bogen er i PDF-format, den kan købes gennem Saxo:

PDF-formatet er valgt p.gr.a. nogle skemaer, der helst skal være låst på én side. I andre formater kan et skema blive splittet op mellem 2 sider.

Kommentar

Bogen udkom i trykt udgave september 2011.

Bogen udkom som e-bog juli 2013.

Afsnittet om svindelbegrebet kontaktfuldhed kan læses særskilt hér:

Finn Viderø - en analyse

Data trykt udgave

Baggrund

Debatten om Finn Viderø har i mange år været særdeles kraftigt polariseret.

 

Beundrerne og tilhængerne har været nærmest uforbeholdne rosende, mens kritikerne har holdt så lav profil, så det har haft karakter af berøringsangst.

 

Med fremkomsten i maj 2018 af en CD-udgivelse med et optryk af mange af Finn Viderøs gamle LP-indspilninger føler jeg, at tiden er moden til – som kritiker – at komme ud af busken og forsøge at gøre rede for i hvert fald min egen vurdering.

 

Der gøres et forsøg på at forklare Finn Viderøs udvikling og via hans beundreres vurderinger give et modspil til disse. Hvis det kan medvirke til at gøre debatten om Finn Viderø mere nuanceret og mindre polariseret, – her mere end 30 år efter hans død – vil formålet med denne lille bog være opfyldt.

 

Forsiden viser 1. side af autografen af Bachs præludium & fuga i h-mol.

Link til reklame-poster

Titel og ISBN-nr.: Finn Viderø - En Analyse. ISBN 978-87-996405-3-9


Den udkom december 2018

Bogen er i A5-format - paperback, 64 sider. Den kan købes gennem boghandleren.


Det er ikke tanken at udgive den som e-bog.

Metodelære-anvendelse

Data trykt udgave

Baggrund

Bogen indeholder metodelære-aspekter og -regler og skal ses som en udvidelse af den tidligere udgivelse ’Metodelære for lægfolk’.

 

Udgangspunktet har været læserbreve, som kommentarer til reaktioner i aviser og i radio/tv fra forskellige debattører og politikere, såsom Christopher Arzrouni, Mogens Camre, Bent Jensen, Marie Krarup m.m.

 

Emnerne er bl.a. Ayn Rands ’rationel egoisme’, visuel racisme, centrumvenstre, velfærdsstaten, feminisme bølge 4, filosofikum, Bjørn Lomborg.

 

Læserbreve der ikke har været trykt, er blevet udvidet særdeles meget.

 

Trykte læserbreve der har haft misvisende eller direkte ukorrekte rettelser er gengivet i deres original-versioner dog evt. med meget små tilføjelser.

 

Forsiden viser et regulært stjerne-dodekaeder af 3. art.

Link til reklame-poster

Titel og ISBN-nr.: Metodelære - anvendelse. ISBN 978-87-996405-5-3


Den udkom maj 2019

Bogen er i A5-format - paperback, 60 sider.

Den er udgivet som 'Book on Demand' (også kaldt PrintOnDemand) og kan købes gennem boghandleren og på nettet. 2 links nedenfor.

Data e-bog

Titel og ISBN-nr.: Metodelære for lægfolk. ISBN 978-87-996405-0-8

e-bogen er identisk med den trykte udgave. Den er i PDF-format.

PDF-formatet er valgt p.gr.a. nogle skemaer og koordinatsystemer, der helst skal være låst på én side.I andre formater kan et skema blive splittet op mellem 2 sider.

Bøgerne kan købes på nettet her:

Kapitlet indeholdende en kritik af Bjørn Lomborgs bog 'Verdens sande tilstand' kan læses særskilt hér:

Metodelære-anvendelse II

Data trykt udgave

Baggrund

Bogen indeholder metodelære-aspekter og -regler og skal ses som en udvidelse af de tidligere udgivelser ’Metodelære for lægfolk’ og 'Metodelære-anvendelse'..

 

Udgangspunktet har været læserbreve, som kommentarer til reaktioner i aviser og i radio/tv fra forskellige debattører og politikere, såsom Inger Støjberg, Pernille, Donald Trump, Dennis Nørmark, Marianne Stidsen m.m.

 

Emnerne er bl.a. MeToo-bevægelsen, procentregning, CEPOS, minimalstat, statsbank m.m..

 

Læserbreve der ikke har været trykt, er blevet udvidet særdeles meget.

 

Trykte læserbreve der har haft misvisende eller direkte ukorrekte rettelser er gengivet i deres original-versioner dog evt. med meget små tilføjelser.

 

Forsiden viser et regulært regulært dobbelt-tetraeder.

Bagsiden viser en omvendt foldning af et regulært dodekaeder af 3. art.

Link til reklame-poster

Titel og ISBN-nr.: Metodelære - anvendelse II. ISBN 978-87-996405-6-0


Den udkom oktober 2023

Bogen er i A5-format - paperback, 148 sider.

Den er udgivet som 'Book on Demand' (også kaldt PrintOnDemand) og kan købes gennem boghandleren og på nettet. 2 links nedenfor.

Data e-bog

Titel og ISBN-nr.: Metodelære for lægfolk. ISBN 978-87-996405-7-7

e-bogen er identisk med den trykte udgave. Den er i PDF-format.

PDF-formatet er valgt p.gr.a. nogle billeder, der helst skal være låst på én side. 

Bøgerne kan købes på nettet her:

Om toneintervaller

Bagside

Finn Viderø - en analyse:

Bagsiden viser Bach-statuen

ved Thomas-Kirche i Leipzig

Metodelære-anvendelse:

Bagsiden viser et regulært

dodekaeder af 3. art

Mig og mine polyedre

At komme fra en søfartsnation:

Bagsiden viser kirkeskibet i

Øster Løgum Kirke

Metodelære for lægfolk:

Bagsiden viser et regulært

stjerne-dodekaeder af 7. art

Illustration fra bogen

PH citeres også:

Skibet i Tønder byvåben blev større og større i takt med at havnen blev mindre og mindre.

Metodelære-anvendelse II:

Bagsiden viser en omvendt foldning af skabelonen for et regulært dodekaeder af 3. art

Ovenstående polyeder er et